POLITYKA PRYWATNOŚCI - UK-SYSTEM

Przejdź do treści

Menu główne:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1
Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest UK-System s.c. Jerzy Krajewski Urszula Krajewska z siedzibą w Łodzi, ul. Serenady 5a, 92-603 Łódź NIP: 728-23-03-702 REGON: 472272968, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dalej zwanym „UK-System s.c.”
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
§.2
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1.      Dane klientów UK-System s.c. są przetwarzane w celu:
·        zrealizowania świadczonych usług,
·        wystawienia ofert handlowych,
·        realizacji dostaw,
·        wystawienia i przechowywania rachunków oraz dokumentów księgowych,
·        świadczenia usług drogą elektroniczną,
·        rozpatrywania składanych reklamacji.
2.      Wszystkie dane osobowe pochodzą bezpośrednio od ich właścicieli lub osób ich reprezentujących, dane wykorzystane są w stopniu minimalnym pozwalającym na zrealizowanie usługi, dopełnienie niezbędnych formalności z nią związanych i spełnienie obowiązków prawnych.
3.      Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:
·        Wysłanie zapytania ofertowego przez klienta drogą elektroniczną, bądź telefonicznie po uprzedniej zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do wygenerowania oferty przez UK-System s.c. Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na stworzenia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
·        Przekazanie wizytówki przez klienta do celów handlowych,
·        Przesłanie kopii faktury drogą tradycyjną bądź elektroniczną w celu dokonania zapłaty na usługi. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy kupna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
·        rejestracji konta w Sklepie Internetowym UK-System s.c., w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
·        składania zamówienia drogą elektroniczną: skrzynki e-mail należące do UK-System s.c. bądź poprzez Sklep Internetowy UK-System s.c. w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
·        subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.      UK-System s.c. przetwarza następujące dane :
·        Nazwa firmy / imię i nazwisko klienta
·        Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie
·        Imię i nazwisko osoby składającej zapytanie ofertowe
·        Adres klienta
·        Numer NIP klienta
·        Dane kontaktowe takie jak adres e-mail lub numer telefonu
·        Szczegółowe wytyczne takie jak np. inny adres dostawy towaru, imię i nazwisko osoby, do której skierowana ma być dostawa
·        Przesłane zamówienia.
5.      Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez UK-System s.c. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, wszelkie prawa klientów odnośnie danych osobowych zostały opisane w §5.

§.3
Udostępnianie lub powierzanie danych oraz okres ich przechowywania
1.      Dostęp do danych klientów posiadają jedynie Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni pracownicy UK-System s.c.
2.      Dane osobowe klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta UK-System s.c. na potrzeby świadczenia usług. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom UK-System s.c. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
·        Podmioty przetwarzające.
UK-System s.c. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie UK-System s.c. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, firmy pocztowe i kurierskie.
3.      Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
4.      Dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują UK-System s.c. przechowywać dane, np. dane podatkowe, następnie dane będą przechowywane przez czas, w którym UK-System s.c. może ponieść konsekwencje prawne wynikające z niewykonania obowiązku. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.f  RODO)
Jeśli klient nie podjął współpracy z UK-System s.c. wówczas dane przechowywane są na podstawie art 6 ust. 1 lit. f  RODO, przez czas, w którym UK-System s.c. może ponieść konsekwencje prawne wynikające z niewykonania obowiązku.
5.      W przypadku, gdy klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail, UK-System s.c. będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym UK-System s.c.
6.      UK-System s.c. nie udostępnia danych klientów innym osobom bądź firmom, jednakże w przypadku skierowania prawnie uzasadnionego żądania, dane osobowe zgromadzone przez UK-System s.c. mogą być udostępnione:
·        odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
·        innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

§.4
Cookies
Zasady stosowania oraz rodzaj plików cookies zamieszczone są w Informacji o Plikach Cookie.
§.5
Prawa osób, których dane dotyczą
1.      Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
·        Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił UK-System s.c. podczas korzystania z usług UK-System s.c.;
·        Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
·        Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez UK-System s.c. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
·        Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem UK-System s.c. może świadczyć jedynie za zgodą.
2.      Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO
3.      Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO.
4.      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
5.      Prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO.
6.      Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO.
·        Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
7.      Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
8.      W przypadku otrzymania żądania klienta wynikającego z powyższych praw, UK-System s.c. w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli osobie, której dane dotyczą informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15-22 RODO. UK-System s.c. ma prawo przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. UK-System s.c. poinformuje klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Jeśli klient, którego dane dotyczą, przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że klient, którego dane dotyczą, zażąda innej formy.
9.      Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§.6
Zarządzanie bezpieczeństwem
UK-System s.c. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§.7
Zmiany Polityki Prywatności
1.      Polityka Prywatności może ulec zmianie, uprasza się klientów, aby sprawdzali Politykę Prywatności od czasu do czasu, aby upewnić się, że są świadomi najnowszej wersji. Informacje o wszelkich zmianach będą przesyłane przez UK-System s.c., w sytuacjach gdy jest on do tego prawne zobowiązany.
2.      Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: poczta@uk-system.pl
3.      Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego